Porada nr 1

doradca odpowiedział
400.00 zł - zafakturowano
data zleceniadata przyjęciatermin odpowiedzidata odpowiedzidata i nr fakturypłatność
do dnia
data wpłatydata zamknięcia zapłać 400.00
2016-03-06
16:37:53
2020-03-11
16:06:40
2020-03-12
23:59:59
2020-03-11
17:12:55
2016-03-06
00/03/2016
2016-03-09
400.00 zł
0000-00-00 0000-00-00
00:00:00
mBank 61 1140 2004 0000 3102 3136 6623 · paypal@doradcapodatkowy.com płatności on-line
Testowa Firma Sp. z o.o. ul.Testowa 1 Testowo 00-000 Testowo Polska tel. - NIP 1234567890
podatnik VAT, firma, organizacja - Polska
2016-03-06 16:50:53
Klient → Doradca
ip: 01.234.567.890
 nie przeczytane 

To już wszystko jasne.

Proszę o fakturę.

2016-03-06 16:50:04
Doradca → Klient
ip: 37.190.206.134
 nie przeczytane 

Szanowni Państwo

Przede wszystkim należy zauważyć, że macie Państwo do czynienia z odrębnymi dwoma środkami trwałymi jeżeli nie są one ze sobą połączone.

Zakładając, że są to dwa środki trwałe, wnioski dotyczące nowego urządzenia klimatyzacyjnego należy uznać za poprawne (pkt 2).

Odnosząc się jednak do pierwszej klimatyzacji, urządzenie to zostało już wcześniej zamontowane i podlega jedynie przeniesieniu w inne miejsce. Podobnie jak koszty transportu i podłączenia np. zestawów komputerowych czy mebli w nowym lokalu stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów, tak i koszty demontażu, transportu i powtórnego montażu klimatyzacji w innym miejscu również nie zwiększają wartości początkowej klimatyzacji, lecz stanowią bezpośrednio koszty uzyskania przychodów. Podobnie w przypadku kosztów wymiany niektórych elementów zużytych (np. obejmy, jakieś chwytaki, systemy mocowań) na nowe. Takie bowiem nakłady nie są nakładami modernizacyjnymi powodującymi ulepszenie środka trwałego w rozumieniu art.16g ust.13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakładam, że w procesie montażu mogło jednak nastąpić ulepszenie (np. wydłużenie przewodów, zmiana średnicy itp.). Z Pani zestawienia wynika jednak, że wydatki tego rodzaju mogą się mieścić jedynie w kosztach montażu 2100 zł. Jest to kwota niższa niż 3500 zł, zatem zgodnie z art.16g ust.13 ustawy całość tych wydatków zaliczy Pani w koszty uzyskania przychodów. W efekcie w mojej ocenie stary klimatyzator po prostu amortyzuje Pani w dalszym ciągu, zaliczając 4200 zł oraz 2100 zł bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowa interpretacja:

Rodzaj dokumentu informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Sygnatura DPD-005/37/2004

Data 2004.05.11

Autor Drugi Wielkopolski Urząd Skarbowy w Kaliszu

Pytanie podatnika Czy wydatki związane z przeniesieniem używanych środków trwałych w inne miejsce stanowią koszt uzyskania przychodów, w sytuacji gdy po przeniesieniu nie nastąpi wzrost wartości użytkowej środków trwałych?

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2004r., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli wydatki związane z przeniesieniem do innego miejsca środków trwałych, które przed przeniesieniem oddane były do używania i podlegały amortyzacji, nie spowodują wzrostu wartości użytkowej tych środków w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, to wydatki poniesione na transport i montaż środków trwałych można zaliczyć bezpośrednio do kosztów działalności podatnika.

Proszę o pytania, uwagi

AMBrzeziński    


 → korespondencja od doradcy - oznacz jako przeczytane ← 
2016-03-06 16:49:04
Klient → Doradca
ip: 01.234.567.890
 nie przeczytane 

Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. W trakcie jednak wyjaśniania i uszczegółowiania informacji pojawiły się dalsze wątpliwości i o ich rozwianie zapytam. Kwota rozbudowy klimatyzacji jak podałam w pierwszej informacji wyniosła18.742,56 zł w tym na :

- nowe drugie urządzenie klimatyzacyjne 10.342,56 zł

- montaż obu urządzeń klimatyzacyjnych 4.200,-zł

- przeniesienie starego; urządzenia klimatyzacyjnego 4.200,- zł

Klimatyzacja stara została zamontowana niezależnie od nowej na II piętrze wynajmowanego lokalu, nowa zaś klimatyzacja na I piętrze tego lokalu. Z zebranych informacji wynika, że w skład klimatyzatorów nie wchodziły elementy budynku. Nasza wątpliwość zrodziła się po analizie Państwa porady. Początkowo kierownik tamtego biura określił, że jest to rozbudowa klimatyzacji poprzedniej i tak to potraktowaliśmy w księgowości. Obecnie po dalszych rozmowach zastanawiamy się , czy w świetle Państwa wyjaśnień możemy dla uproszczenia przyjąć, że każde z dwóch urządzeń klimatyzacyjnych jest osobnym środkiem trwałym amortyzowanym liniowo stawka 10% z tym, że:

1. Wartość netto starego urządzenia w wysokości 5.136,71 zł należy podnieść o koszty przeniesienia 4.200 zł oraz połowę kosztów montażu z faktury tj. 2.100 zł. Razem wartość podwyższona 11.436,71 zł amortyzowana kontynuacją starego urządzenia od 08/2007 do 2017 roku.

2. Wartość nowego urządzenia klimatyzacyjnego z faktury 10.342,56 zł plus 50% kosztów montażu z faktury 2.100 zł . Razem wartość 12.442,56 amortyzowana stawką 10% od następnego m-ca po oddaniu do użytkowania tj. od V/2012 do roku 2022

2016-03-06 16:47:07
Doradca → Klient
ip: 37.190.206.134
 przeczytane 

Wybór interpretacji dotyczących amortyzacji klimatyzatorów:


ITPB1/415-511/08/PSZ

2008.11.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Jednakże w roku podatkowym 2008 spółka jawna w celu podniesienia standardu wynajmowanych sal na imprezy okolicznościowe, postanowiła dokonać modernizacji budynku oraz zainstalowała urządzenia klimatyzacyjne. Przedmiotowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi są trzy kompletne klimatyzatory kasetonowe o mocy 14 kW, zainstalowane na ścianach budynku. Z tego tytułu, spółka poniosła wydatki na kwotę ogółem 31.172 zł. W dniu 31 sierpnia 2008 r. przedmiotowe urządzenia klimatyzacyjne zostały przyjęte do użytkowania oraz zostały uznane przez spółkę za samodzielne urządzenia techniczne, dla których to urządzeń nadano symbol KŚT: 653. Z uwagi na szybki postęp technologiczny, przy ustalaniu wysokości odpisów amortyzacyjnych spółka zamierza naliczać te opisy tzw. metodą degresywną, o której to metodzie mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

(...)

Ponieważ w przedmiotowej sprawie urządzenia klimatyzacyjne są montowane po upływie 10 lat po przyjęciu budynku do użytkowania oraz nie są wbudowane w konstrukcję budynku, a jedynie montowane na nim, za prawidłowe należy uznać stanowisko, iż jest to samodzielne urządzenie techniczne, amortyzowane od dnia 1 września 2008 r. według stawki w wysokości 10% podwyższonej o współczynnik 2,0. Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż podczas montażu urządzeń klimatyzacyjnych, część przewodów elektrycznych z urządzeń klimatyzacyjnych jest na trwałe umiejscowiona w konstrukcji budynku stacji paliw.

(...)

Z przedłożonego przez Pana wniosku wynika, iż w 2008 r. w budynku zainstalowane zostały urządzenia klimatyzacyjne. Przedmiotowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi są trzy kompletne klimatyzatory kasetonowe zainstalowane na ścianach budynku. Z tego tytułu, spółka poniosła wydatki na kwotę ogółem 31.172 zł. Przedmiotowe urządzenia klimatyzacyjne zostały przyjęte do użytkowania oraz zostały uznane przez spółkę za samodzielne urządzenia techniczne, dla których to urządzeń nadano symbol KŚT: 653. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych przedmiotowe klimatyzatory podlegają amortyzacji według podstawowej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż klimatyzacja nie jest na trwale zamontowana w budynku. Może ona stanowić odrębny obiekt i być używana dłużej niż rok. Tym samym, należy uznać, iż przedmiotowe urządzenia klimatyzacyjne można zaliczyć do odrębnych środków trwałych tj. urządzeń technicznych. Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym, urządzenia klimatyzacyjne amortyzowane mogą być tzw. metodą degresywną, o której mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1471/DPR2/423-65/07/AB

2007.07.17

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Przewidywany okres użytkowania klimatyzatorów przekracza jeden rok. Klimatyzatory są montowane w budynkach hotelowych w sposób umożliwiający ich odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla substancji budynku, jak i klimatyzatora. urządzeń klimatyzacyjnych, część przewodów elektrycznych z urządzeń klimatyzacyjnych jest na trwałe umiejscowiona w konstrukcji budynku stacji paliw.

(...)

Z przedłożonego przez Pana wniosku wynika, iż w 2008 r. w budynku zainstalowane zostały urządzenia klimatyzacyjne. Przedmiotowymi urządzeniami klimatyzacyjnymi są trzy kompletne klimatyzatory kasetonowe zainstalowane na ścianach budynku. Z tego tytułu, spółka poniosła wydatki na kwotę ogółem 31.172 zł. Przedmiotowe urządzenia klimatyzacyjne zostały przyjęte do użytkowania oraz zostały uznane przez spółkę za samodzielne urządzenia techniczne, dla których to

urządzeń nadano symbol KŚT: 653. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych przedmiotowe klimatyzatory podlegają amortyzacji według podstawowej stawki amortyzacyjnej w wysokości 10%. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż klimatyzacja nie jest na trwale zamontowana w budynku. Może ona stanowić odrębny obiekt i być używana dłużej niż rok. Tym samym, należy uznać, iż przedmiotowe urządzenia klimatyzacyjne można zaliczyć do odrębnych środków trwałych tj. urządzeń technicznych. Zatem, w przedstawionym stanie faktycznym, urządzenia klimatyzacyjne amortyzowane mogą być tzw. metodą degresywną, o której mowa w art. 22k ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

1471/DPR2/423-65/07/AB

2007.07.17

Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

Przewidywany okres użytkowania klimatyzatorów przekracza jeden rok. Klimatyzatory są montowane w budynkach hotelowych w sposób umożliwiający ich odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla substancji budynku, jak i klimatyzatora. zmiany przeznaczenia użytkowego. W związku z powyższym, w ocenie Podatnika, klimatyzator spełnia wszystkie przesłanki wymagane dla uznania go za środek trwały.

(...)

Reasumując, klimatyzator stanowi środek trwały w rozumieniu art. 16a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

ŁUS-II-2-423/183/06/JRS

2006.12.27

Łódzki Urząd Skarbowy

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest w posiadaniu 17 central klimatyzacyjno-wentylacyjnych, które obsługują poszczególne pomieszczenia bądź grupy pomieszczeń w budynku. Poszczególne centrale klimatyzacyjne działają niezależnie od pozostałych i są rozmieszczone w rejonach pomieszczeń, które obsługują. Elementem łączącym poszczególne urządzenia jest system sterowania komputerowego. Powietrze do poszczególnych pomieszczeń jest przesyłane kanałami

wentylacyjnymi stanowiącymi element łączący te centrale z pomieszczeniami budynku.

(...)

Centrale typu ZCN znajdują się na stropach piętra budynku produkcyjnego, natomiast pozostałe są podwieszane.Poszczególne centrale jako urządzenia demontowane nie są związane na stałe z budynkiem i mogą być wykorzystane w innych obiektach lub pomieszczeniach. W opinii Spółki centrale klimatyzacyjne stanowią odrębne urządzenia techniczne i należy je zaliczyć wraz z konstrukcjami wsporczymi i ochronnymi oraz dodatkowym wyposażeniem do rodzaju 653 KŚT "Urządzenia klimatyzacyjne", ponieważ funkcja klimatyzacyjna jest funkcją dominującą. Ze względu na wspólne sterowanie zespół jest traktowany jako jeden środek trwały, przy amortyzacji którego Spółka zastosowała stawkę amortyzacji 10% (zgodnie z art. 16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wykazem rocznych stawek amortyzacji poz. 06 "Urządzenia techniczne"). Natomiast dla przewodów powietrznych, które są wbudowane w konstrukcję budynków powinna być przyjęta stawka 2,5%

(...)

Wykaz stawek amortyzacyjnych stanowiący Załącznik Nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera stawki amortyzacyjne przyporządkowane do określonych symboli grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych według Klasyfikacji Środków Trwałych wprowadzonej rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.). W przedmiotowej sprawie Spółka jest w posiadaniu central klimatyzacyjnych zaklasyfikowanych do grupy KŚT 6 "Urządzenia przemysłowe", przy czym rodzaj środka trwałego KŚT 653 "Centrale klimatyzacyjne" nie jest wprost wymieniony w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wobec powyższego, centrale klimatyzacyjne zaklasyfikowane wg Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych do grupy 6 (pozycja 06) - "Urządzenia techniczne" podlegają amortyzacji wg stawki 10%.

Natomiast przewody powietrzne (łączące centrale klimatyzacyjne z pomieszczeniami budynku) wbudowane w konstrukcję budynków stanowią wyposażenie budynku i należy je zaklasyfikować w zakresie KŚT odpowiednim dla danego budynku i przyjąć odpowiednią stawkę amortyzacyjną zgodnie z Wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych (Załącznik Nr 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). O zaliczeniu budynku do właściwej podgrupy i rodzaju KŚT decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie. Zgodnie z pozycją 01 Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych dla budynków niemieszkalnych, symbol KŚT 10, roczna stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%.

1419/UDD-415/161/06/MP

2006.11.03

Urząd Skarbowy w Płocku

W bieżącym roku wybudował na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, nieruchomość w skład której wchodzi szereg lokali użytkowych. Tuż przed zakończeniem inwestycji poniósł szereg wydatków na zamontowanie klimatyzacji w niektórych pomieszczeniach, założenie i uruchomienie systemu wizyjnego i instalacji alarmowej w budynku.

(...)

Z uwag szczegółowych do grupy 6 wynika, że za odrębny obiekt zaliczony do tejże grupy uważa się samodzielne maszyny, aparaty, agregaty, zespoły techniczne itp., które w klasyfikacji środków trwałych określa się jako urządzenia techniczne. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego klimatyzacja, instalacja alarmowa wraz z systemem wizyjnym nie są na trwale zamontowane w budynku, mogą stanowić odrębne obiekty i będą używane dłużej niż rok. Tym samym, należy uznać, iż przedmiotowe obiekty można zaliczyć do odrębnych środków trwałych tj. urządzeń technicznych.

1472/ROP1/423-271/06/DP

2006.11.02

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie

środki trwałe "tworzące" centrum handlowe (sam budynek, parkingi oraz systemy zainstalowane w budynku, tj. systemy klimatyzacyjne, optyczne wykrywacze ognia, systemy krążenia wody, pompy ciepła itp.),

LUS/I-3/423/3/43/05/AŻ

2005.08.12

Lubuski Urząd Skarbowy

W związku z powyższym zdaniem Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, klimatyzacja nie spełnia jednej z przesłanek zaliczenia urządzenia do kategorii środków trwałych, a mianowicie kompletności i zdatności do użytku w dniu przyjścia do używania. Wymóg kompletności rozumiany jest, jako zdolność danego urządzenia do samodzielnej pracy. Kwestia wmontowania w konstrukcję budynku nie ma tu znaczenia, co oznacza, że wartość klimatyzacji, przy spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych, zwiększy wartość budynku. Poza tym ze stanu faktycznego opisanego przez Podatnika nie wynika, jaki jest przewidywany okres używania urządzenia.

2016-03-06 16:45:54
Doradca → Klient
ip: 37.190.206.134
 przeczytane 

Odpowiedź od doradcy:

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 16a ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) do środków trwałych zaliczamy przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane „inwestycjami w obcych środkach trwałych”.

Zgodnie z rozporządzeniem z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622) w rodzaju 653 KŚT wyodrębniono klimatyzatory (rodzaj ten nie obejmuje: samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446, urządzeń wentylacji naturalnej, przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych).

653 (KŚT 2011) Urządzenia klimatyzacyjne

Rodzaj ten nie obejmuje:

- samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446,

- urządzeń wentylacji naturalnej,

- przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia i łącznie z nim sklasyfikowanych.

653 (KŚT 1999) Urządzenia klimatyzacyjne Nie należy zaliczać do rodzajów 652 i 653:

- urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych wentylacji naturalnej,

- przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia,

- samodzielnych wentylatorów, ujętych w rodzaju 446.


Amortyzacja:

10% liniowa

liniowa x1,4 – intensywne używanie

liniowa x2,0 – szybki postęp techniczny

degresywna x2,0

jednorazowa do 50000 € rocznie


Są to zatem odrębne środki trwałe w rozumieniu art.16a ust.1 cyt. ustawy, a nie inwestycje w obcym środku trwałym. Wskazują na to wszystkie załączone do niniejszej opinii interpretacje. Faktem jest jednak, że klimatyzatory mogą korzystać z sieci wentylacyjnej budynku, czy też częściowo mogą ją ulepszać (poprzez rozmaite uszczelnienia przewodów), a wtedy część nakładów na zakup i montaż klimatyzacji stanowiłyby wydatki na modernizację budynku (niektóre elementy przewodów, ale nie samodzielne przewody klimatyzatora), część na zakup środka trwałego – instalacji klimatyzacyjnej (urządzenie, sterownik, przewody samodzielne).

Zakładam, że Państwa klimatyzator składał się z elementów stanowiących odrębny środek trwały – urządzenie techniczne (nie element budynku).

W takim wypadku przenosząc klimatyzator do innego pomieszczenia czy budynku nie należy nic zmieniać w procesie amortyzacji podatkowej klimatyzatora – jest to nadal to samo urządzenie, tylko użytkowane w innym miejscu. Amortyzacja powinna przebiegać w dalszym ciągu bez przerw na okres demontażu i powtórnego montażu w oparciu o ten sam pierwotny wpis majątku trwałego z 2007 r.

Jeżeli podczas demontażu niektóre elementy zostały trwale usunięte, zużyte, wyrzucone jako nieprzydatne, wówczas zgodnie z art.16g ust.16 cyt. ustawy wartość początkową klimatyzacji należało zmniejszyć, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną nabycia (kosztem wytworzenia) odłączonej części a przypadającą na nią, w okresie połączenia, sumą odpisów amortyzacyjnych obliczoną przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisów amortyzacyjnych tego środka trwałego. Odłączona wartość stanowić będzie bezpośrednio koszty uzyskania przychodów – stratę – w związku z likwidacją tego elementu.

W związku z montażem klimatyzacji w nowym obiekcie należy stosować generalne zasady dotyczące modernizacji środka trwałego – klimatyzatora – zgodnie z art.16g ust.13 cyt. ustawy: „jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków, ustaloną zgodnie z ust. 1 i 3-11, powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3 500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3 500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.”

W przypadku, gdyby modernizacja polegała na inwestowaniu (na modernizacji) w przewody wentylacyjne nowego wynajętego biura, wówczas te nakłady stanowiłyby inwestycję w obcym środku trwałym. Wskazuje na to załączona interpretacja Łódzkiego Urzędu Skarbowego z 27 grudnia 2006 r. nr ŁUS-II- 2-423/183/06/JRS

Dodam, że regulacje KŚT 2010 w stosunku do KŚT 1999 w omawianym zakresie nie uległy zmianie.

Proszę o uwagi, pytania, ewentualnie o bardziej szczegółowe informacje nt. elementów składowych klimatyzacji w obecnym i poprzednim lokalu spółki, jak prosiłem w emailu.

Z poważaniem

Artur M. Brzeziński     

2016-03-06 16:44:30
Klient → Doradca
ip: 01.234.567.890
 przeczytane 

Proszę o ogólniejszą odpowiedź, jeżeli to możliwe, szczegóły podałbym ewentualnie później.

2016-03-06 16:43:21
Doradca → Klient
ip: 37.190.206.134
 przeczytane 

Dzień dobry, przydatne byłyby szczegółowe informacje nt. elementów składowych klimatyzacji w obecnym i poprzednim lokalu spółki.

2016-03-06
16:37:53
Klient → Doradca
ip: 01.234.567.890
 przyjęte 

Pytanie Klienta:

Spółka z o.o zakupiła w 2007 r. i założyła klimatyzację do biura handlowego , które wynajmowała. Wartość początkowa wynosiła 9.836,-zł. Klimatyzacja była amortyzowana od 08.2007r stawką 10%. W roku bieżącym Spółka przeniosła biuro do nowego, większego obiektu , który również wynajmuje. W nowym obiekcie dokonała adaptacji pomieszczeń , koszty poniesione zakwalifikowano jako inwestycje w obcym środku trwałym i rozpoczęto amortyzować stawką 10%. Jednocześnie ze „starego” biura wymontowano używaną klimatyzację , przeniesiono ją do nowego biura handlowego, w którym, ze względu na znacznie większą powierzchnię zamontowano poprzednią klimatyzację i jednocześnie ją rozbudowano. Wartość netto poprzedniej klimatyzacji na dzień 30.04.2012 r. to kwota 5.136,71. Wartość ulepszenia na ten dzień wyniosła 18.742,56 zł. Pytanie: W jaki sposób kontynuować amortyzację tej klimatyzacji i na jak długi okres ?TAK, klient zaakceptował regulamin.